FORSIKRINGER

 
 

De offentligt godkendte revisorer skal via en garantiforsikring være forsikret mod økonomiske krav, som måtte blive en følge af udførelsen af hvervet som godkendt revisor.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler herom, herunder om forsikringens omfang og art samt den tidsmæssige udstrækning.

Er denne forsikring ikke i orden, vil pågældende godkendte revisor straks blive slettet af Revisorregistret.

Revisors forsikringsselskab har pligt til straks at meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis forsikringen ophører eller udgår.

Medlemmer kan se nærmere herom på Intranettet.