SATSER 2012

Opdateret 17.2.2012

Afskrivninger:

Bygninger og installationer:
Årlige afskrivninger 4%, kan være højere ved bygninger med kort levetid.
Straksafskrivninger på tilbygninger og forbedringer max. 5%. Vedligeholdelsesomkostninger plus denne straksafskrivning skal kunne rummes indenfor 5% af afskrivningsgrundlaget.
Der kan ikke afskrives på kontorejendomme, boligejendomme mv.

Driftsmidler:
Årlige afskrivninger max. 25%, særlige regler for skibe, infrastruktur mv.

Good-will:
Afskrivning med 1/7 pr. år (køb fra 1.1.1999)

Lejede lokaler:
Hovedregel - afskrivning med 20% pr. år.
Ved uopsigelige lejemål, afskrivning over den uopsigelige lejeperiode.

Småanskaffelser:
Aktiver, der kan fungere alene, kan afskrives straks hvis kostprisen er under 12.300 kr. ekskl. moms

Udlejningsaktiver:
Ingen afskrivning i anskaffelsesåret
År 2 kan der afskrives 50%
følgende år 25%

Driftsmiddelsaldo på 12.300 kr. og derunder ved indkomstårets start, kan restafskrives.

Aktier, avance mv.: Der betales skat af både udbytte og avance ved salg af aktier med følgende satser:

27 % aktieskat af beløb under eller lig med 48.300 kr. Dobbelte sats for ægtepar.
42 % aktieskat af beløb over 48.300 kr.

Tab kan som hovedregel modregnes i samme avancer og udbytte.
Se i indholdsfortegnelsen FRYNS om aktieordninger.


Bagatelgrænse 1:

Goder, som arbejdsgiveren stiller til rådighed af hensyn til lønmodtagerens arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af goderne overstiger en bagatelgrænse. Denne grænse reguleres normalt én gang om året. For 2011 er grænsen på kr. 5.500 kr. Lønmodtageren skal selv holde øje med at denne grænse ikke overskrides, herunder det samlede beløb, hvis denne har flere arbejdsgivere. Overstiges bagatelgrænsen bliver beløbet skattepligtigt og hele beløbet skal lønmodtagren selv anføre på selvangivelsen og denne beskattes herved.

Arbejdsgiveren skal ikke indberette disse beløb.


Bagatelgrænse 1:

Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere mv. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr. Julegaver (se Gaver) beskattes dog ikke, hvis værdien af julegaven ikke overstiger et grundbeløb på 700 kr.

Arbejdsgiveren skal som hovedregel ikke indberette disse smågoder. Det skal kun ske, hvis goderne hver for sig har en værdi på over 1.000 kr.

Denne bagatelgrænse er "ny" og har virkning fra og med 2011.


Befordring - fri bil:

Driftsudgifter blandede biler:
Privat andel beregnes efter ført kørebog.
Er der ikke ført kørebog kan den private andel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 km årligt med tillæg af kørsel mellem hjem/arbejde og eventuel kørsel til fritidsbolig.
Statens takster kan anvendes i stedet for.

I egen bil:
Erhvervsmæssig kørsel:
3,80 kr. pr. km u/20.000 km
2,10 kr. pr. km o/20.000 km

Almindelig befordring hjem - arbejde:
24-120 km 2,10 kr. pr. km
Over 120 km 1,05 kr. pr. km

Hovedregel fri bil:
25% af bilens værdi op til kr. 300.000, og 20% af den resterende værdi.
Beregnes af minimum kr. 160.000. Lavere beskatning når bilen er over 3 år gammel.
Hertil lægges miljøafgift svarende til bilens årlige ejerafgift.
Denne afgift ansættes efter bilens brændstofforbrug.
For en mindre bil kan ejerafgiften f.eks. være på 3.500 kr. - yderligere tillæg pr. mdr. på 292 kr.
En 4-hjulstrækker koster eksempelvis 11.480 kr. i ejerafgift - yderligere tillæg pr. mdr. på 957 kr.
A-indkomst - skal indberettes med 1/12 pr. måned.

Specialindrettede biler:

Kørsel mellem hjem og arbejde.
Der kan afhentes/afsættes kollegaer undervejs.
Der kan køres til spisning/hentes mad.
Mulighed for kørsel privat max. 1.000 km pr. år.
Ansattes private kørsel over 1.000 km, der sker i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel, beskattes med den fastsatte kilometertakst for godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. Denne er som nævnt ovenfor 3,80 kr. pr. km i 2012.

Læs mere her i SKAT´s vejledning:

Varebiler på gule plader 03-02-10 P nr. 81

Leasede biler:
Beskattes med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis bilen var købt. Satser som ovenfor.

Bolig: Ejendomsværdiskat:

10 promille af ejendomsværdien op til 3.040.000 kr.
30 promille af den overskydende værdi.
Nedslag på 2 promille ved køb af ejendommen før 1.7.1998, samt nedslag på 4 promille dog max. 1.200 kr.
Pensionister har yderligere fradrag. Max 6.000 kr. for helårsboliger, max 2.000 kr. for sommerhuse.

Hovedregel:
Ejendomsværdiskatten i 2012 beregnes af den laveste værdi af:

 • Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2011.
 • Ejendomsværdien pr. 1.1.2001 med tillæg af 5%
 • Ejendomsværdien pr. 1.1.2002

Udenlandske ejendomme:

Der gælder de samme regler for beregning af dansk ejendomsværdiskat, uanset om ejendommen ligger i Danmark eller i udlandet.
Hvis der ikke findes en offentlig ejendomsvurdering for ejendommen, og/eller SKAT har ikke godkendt denne værdi, skal ejeren selv opgøre den ejendomsværdi, der skal bruges som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskatten.

Ejendomsværdien ansættes på grundlag af den faktiske købspris.
For ejendomme anskaffet i 2002 eller senere korrigeres anskaffelsessummen til 2001 og 2002 værdier efter indeks offentliggjort af SKAT.
Betalt skat i udlandet, der svarer til den danske ejendomsværdiskat kan fratrækkes.

Ejeren skal selv indberette denne udenlandske ejendomsværdiskat senest 1.7.
for indkomståret 2011 - senest 1.7.2012.

Se SKAT´s vejledning - herunder vedr. udendlandske ejendomme:
Vejledning til Borgere P. nr. 19 af 28.10.2011 vedr. 2012.

http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=88912

Fri helårsbolig:
Direktører m.fl. der har indflydelse på egen aflønning.
5% af beregningsgrundlag =
Det største beløb af enten:

 • seneste vurdering pr. 1.10, eller
 • anskaffelsessummen

Hertil lægges 1% af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten op til kr. 3.040.000 og 3% af resten. Hertil lægges endvidere betalt ejendomsskat og øvrige omkostninger, som selskabet evt. afholder.
B-indkomst, AM-bidragspligtig, indberetningspligt.

Til andre ansatte end direktører m.fl.
Her skelnes mellem boliger med:
Bopælspligt
Tjenesteboliger
Boliger med fraflytningspligt (ved ophør af ansættelse)
SKAT fastsætter hvert år skemaværdier herfor. Se link:

Se SKAT-meddelelse SKM2011.865.SKAT af 13.12.11 her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977675&vId=0

B-indkomst, indberetningspligt.

Fri sommerbolig:
Direktører m.fl. der har indflydelse på egen aflønning.
½ pct. pr. uge af ejendomsværdien i ugerne 22-34 og ¼ pct. i øvrige uger.
Formodningsregel om rådighed hele året. Afkræftelse heraf skal kunne bevises.

B-indkomst, AM-bidragspligtig, indberetningspligt.

Til andre ansatte end direktører m.fl.
½ pct. pr. uge af ejendomsværdien i ugerne 22-34 og ¼ pct. i øvrige uger.

B-indkomst, indberetningspligt.

Betaler den ansatte et beløb i leje for sommerhuset, fragår dette beløb i den beregnede leje.

Udlejning af bolig til forældre/aftægt:
Forældrene skal være pensionister eller på efterløn.
Boligen skal ligge i tilknytning til ejerens bolig.
Ejeren/barnet betaler almindelig ejendomsværdiskat.
Hvis forældrene betaler en leje, der overstiger 250% af ejendomsværdiskatten, skal det overskydende beløb beskattes.

Udlejning af sommerhus:
Fra indtægten, der er skattepligtig, kan der som hovedregel fratrækkes faktiske udgifter, eller man kan vælge - én gang - nedennævnte regler:
 • først fratrækkes 10.000 kr.
 • eller først fratrækkes 20.000 kr. hvis sommerhuset udlejes via bureau.
 • dernæst fratrækkes 40% af resten

Restbeløbet anføres på selvangivelsen.

Udlejning af værelser i egen bolig:
Fra indtægten, der er skattepligtig, kan der som hovedregel fratrækkes faktiske udgifter, eller

 • fradrag for 2/3 del af egen betalt årligt leje for hele lejligheden, eller
 • fradrag for et beløb der svarer til 1,33 % af ejendomsværdien (hvis man ejer boligen)

fradraget kan altid mindst udgøre 24.000 kr.

Se mere i SKAT´s vejledning:

Udlejning af bolig, P. nr. 04: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133774&vId=204579

Dagpenge, G-dage:

Maksimum:
3.940 kr. pr. uge
788 kr. pr. dag
G-dage, ledighedsdage:
788 kr. pr. dag

Dødsbo - boafgift:

Skattepligt:
Aktiver ved boafslutning er lig med eller over 2.595.100 kr.
Boets nettoformue ved boafslutningen er lig med eller over 2.595.100 kr.

Bundgrænse før boafgift:
264.100 kr. - der fratrækkes to bundfradrag, hvis længstlevende sad i uskiftet bo.

Boafgift:
Nærtstående 15% - øvrige + tillægsafgift på 25%.

Egne varer, forbrug:
Brød, mel, gryn, pasta, ris mv. 2.500 kr.
Kød og kødvarer 2.600 kr.
Fisk og fiskevarer 660 kr.
Mejeriprodukter 2.470 kr.
Frugt og grønt 2.140 kr.
Kaffe, te, kakao og sukker 2.300 kr.
Andre fødevarer 460 kr.
Fødevarer i alt 13.130 kr.
Sodavand mv. 1.320 kr.
Spiritus og likør 340 kr.
Vin, hedvine, champagne mv. 1.160 kr.
Øl 810 kr.
Andre drikkevarer 300 kr.
Drikkevarer i alt 3.930 kr.
Rengøringsmidler og udstyr mv. 570 kr.
Planter, blomster mv. 1.000 kr.
Aviser og tidsskrifter 890 kr.
Toiletartikler, personlig pleje 1.440 kr.
Andet i alt 3.900 kr.
Tobak 2.850 kr.
Beklædning 3.160 kr.
Fodtøj 890 kr.

Handlende, der udtager varer fra lageret til eget forbrug, skal i princippet bogføre det private forbrug.
Alternativt kan der anvendes ovennævnte vejledende mindstesatser.
Det endelig opgjorte beløb tillægges moms.

Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed.
Værdien af husstandens skønnede forbrug kan opgøres således:

 • Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed.
 • Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed.
 • Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.
 • Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.
 • Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.

I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende.
Værdi af varegrupper, der ikke er omtalt ovenfor, medregnes efter et konkret skøn.

Landbrug:
Okse- og kalvekød/pr. kg. 12,30 kr.
Svinekød/pr. kg 6,70 kr.
Heste/pr. kg 4,10 kr.
Får og lam/pr. kg 13,70 kr.
Fjerkræ og æg/pr. person 175,00 kr.
Mælk/pr. person 165,00 kr.
Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.
Ovennævnte beløb er ekskl. moms.

Hestehold:

Privat andel ansættes skønsmæssigt, der oplyses ikke længere en fast sats herfor.
( I 2011 var værdien ansat til skønsmæssigt 2.770 kr. ekskl. moms pr. hest.)

Kost og logi:
Landbrug: Kost til medhjælpere 56 kr. pr. kostdag, i stedet for de faktiske udgifter.
Kost og logi til medhjælpere ved husholdning og landbrug - 36.795 kr. i år 2012.
Se endvidere under Rejser:

El-udgifter:
Til opvarmning 80 kwh. pr. m2
Til varmt vand for 1-4 personer 3.000 - 3.600 kwh
Til lys og husholdning, lejlighed 2.000 kwh
Til lys og husholdning, parcelhuse 4.000 kwh

Ovennævnte satser anvendes, hvis eludgifterne ikke kan opgøres separat i virksomheden. Det samlede beregnede beløb skal være inkl. moms.

Vand: For én person fastsættes vandforbruget til 110 liter pr. døgn.

Varme:

For et 1-familiehus på 120 - 130 m2 fastsættes olieforbruget til 2.500 l.
For et 1-familiehus på 120 - 130 m2 fastsættes gasforbruget til 2.200 m3.

Ovennævnte satser anvendes, hvis varmeudgifterne ikke kan opgøres separat i virksomheden. Det samlede beregnede beløb skal være inkl. moms.

Fryns:

Se i indholdsfortegnelsen under Artikler - det separate punkt FRYNS om de mange muligheder.
Lønmodtagere beskattes som hovedregel ikke for disse fryns, hvis beløbet i alt er under 5.500 kr.
Overskrides beløbet, er hele beløbet skattepligtigt.
Denne grænse kaldes bagatelgrænsen.
Se også Bagatelgrænse 1 og Bagatelgrænse 2.

Gaver:

Nærtbeslægtede:
Til børn, børnebørn, oldebørn, forældre, samlever gennem minimum 2 år, mfl.
58.700 kr. er gaveafgiftsfrie

Til svigerbørn
20.500 kr. er gaveafgiftsfrie

Ydede gaver herudover skal indberettes og pålægges 15% i gaveafgift.
Til fjernere slægtninge, f.eks. stedforældre, bedsteforældre, betales tillægsafgift på 25% (i alt 36,25%)

Gaver til personer udenfor gaveafgiftskredsen skal beskattes som almindelig indkomst.

Almennyttige foreninger:
Max. fradrag 14.500 kr., fra og med 2012 skal der ikke reduceres for de første 500 kr.
Der skal ske indberetning på yders CPRnr.
Ubenyttet ret til fradrag kan ikke overføres mellem ægtefæller.

Personale: Lejlighedsgaver, julegaver 700 kr. er skattefrie. Der kan modtages 2 gaver i samme år på 700 kr. f.eks. julegave samt gave i anledning af rund fødselsdag.Kontanter eller gavekort skal beskattes.
Se omtalen under Bagatelgrænse 2

Jubilæumsgratiale:

De første 8.000 kr. er skattefrie.
Kan udbetales hvis virksomheden har 25 års jubilæum, eller et andet antal år deleligt med 25.
Alle ansatte skal tilgodeses.
Kan udbetales hvis medarbejderen har 25 års jubilæum, 35 år eller et større antal år deleligt
med 5.

Kapitalafkastsats:

2008 = 5 %
2009 = 4 %
2010 = 4%
2011 = 2%

Kapitalpension:

Max. indskud på 46.000 kr. i 2012.

Lønmodtagere: Lønmodtagere kan skattefrit modtage forskellige FRYNSfra arbejdsgiveren. Det samlede beløb, fra alle arbejdsgivere, må ikke overstige 5.500 kr. i 2012. Overskrides beløbet, er hele beløbet skattepligtigt. Lønmodtageren skal selv holde regnskab hermed. Grænsen kaldes også bagatelgrænsen.

Lønmodtagere har mulighed for at fratrække diverse udgifter i forbindelse med arbejdet. Der er dog ikke fradrag for de første 5.500 kr. i 2011.

Multimedier:

Multimedier der stilles til rådighed af arbejdsgiveren til privat brug beskattes ikke fra og med 2012, hvis disse medier stilles til rådighed i forbindelse med den ansattes arbejde.

Til gengæld er beskatning af fri telefon genindført.

Ratepension:

Max. indskud 50.000 kr. i 2012.
Max. indskud af overskud ved salg af virksomhed 2.507.900 kr. i 2012.
Udligningsskat er pålagt store rateudbetalinger fra år 2011.

Rejser:

Fradrag for faktiske rejseudgifter eller disse vejledende satser. Kan benyttes af både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Skattefri godtgørelse ved rejse over 24 timer med overnatning:
Kost og småfornødenheder 455 kr. pr. døgn og
1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage. Reduktion ved fri kost.
Logi 195 kr. pr. døgn.

Fra og med 2010 kan der max. fratrækkes 50.000 kr. som standardfradrag.
Arbejdsgivere kan udbetale disse standardiserede godtgørelser uden begrænsning til deres medarbejdere. Der skal naturligvis kunne aflægges et korrekt regnskab over udbetalingerne.

Man kan fratrække de faktiske rejseudgifter efter bilag, hvis man overskrider ovennævnte grænse pr. år.

Turistchauffører:
Ved rejse med overnatning i Danmark. Kost og småfornødenheder 75 kr.
Ved rejse med overnatning i udlandet. Kost og småfornødenheder 150 kr.
Reduktion ved fri kost.

Tidsbegrænsning for udbetaling af skattefri godtgørelse. Midlertidigt arbejdssted i max. 12 måneder. Gælder dog ikke hvis arbejdsstedet flyttes mindst 8 km i takt med udførelse eller færdiggørelse.

Se SKAT´s vejledning om Rejser

Se SKAT´s vejledning P. nr. 102 af 21.4.10 Personalegoder og godtgørelser

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1801992&vId=203448
denne ældre vejledning kan stadig benyttes.

Rente:

Hovedregel: Diskontoen + 4 %

Forrentning af ulovlige aktionærlån.
Nationalbankens officielle udlånsrente. 1.1.2012 = 0,7 % + 7 % + tillæg 2 % = 9,7 Mellem interesseforbundne parter.

LBK nr. 243 af 04/09/2002
Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1408

Restskat: Personer:
Der kan indbetales ubegrænset uden rentetillæg senest sidste bankdag før 31.12.2012.
Der betales dag-til-dag rente fra 1.1.xx til og med 1.7.xx (for 2011 = 3,4%)
Herefter betales procenttillæg på 5,4% for 2011.

Restskat 2010 under 18.300 kr. kan indregnes i forskudsregistreringen for 2012.
Restskat 2011 under 18.300 kr. kan indregnes i forskudsregistreringen for 2013.
Der tillægges procenttillæg/rente.

Overskydende skat medfører en rentegodtgørelse på 0,5% i 2012 (for år 2011)
Disse renter er ikke skattepligtige/fradragsberettigede.

Se Vejledning fra SKAT her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=94490&vId=205627

Selskaber: Kapitalkrav:
Anpartskapital 80.000 kr.
Aktiekapital 500.000 kr.

Selskabsskat 25%

Acontoskat:
Tillæg til restskatten for selskaber der ikke anvender acontoordningen 4,3 %
Tillæg til restskatten ved for lidt betalt acontoskat 4,3 %
Procenttillæg udgør 0,2 %
Godtgørelse ved for meget betalt acontoskat 0,8 % med virkning for 2012

Generalforsamling
Ordinær afholdes senest 5 måneder efter årsafslutningsdatoen.

Selskabsselvangivelse
indsendes umiddelbart efter årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen.
Senest 6 måneder efter årsafslutningsdatoen.

Selvangivelsen: Frist for indsendelse af oplysninger for almindelige lønmodtagere.
1. maj 2012.
Frist for indsendelse af selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende 1.7.2012
Der udstedes kontrollovstillæg ved for sent indsendt selvangivelse.

Selskaber:
Selvangivelse skal indsendes senest 6 måneder efter årsafslutningsdatoen.

Seniorydelse/nedslag: Seniorer/skatteydere, der er født i 1946 til og med 1952 kan få et såkaldt skattenedslag, hvis man stadig arbejder i de år man fylder 64 og 65 år. Man skal have arbejdet på fuld tid i mindst 90 % af perioden fra man fyldte 62 til og med det år, man fylder 64.

Nedslaget i skatten udgør 20.000 kr. pr. år (i 2010-11-12 er beløbet 20.700 kr.)

Er man født i 1946 er nedslaget max. 60.000 kr.
Er man født i 1947 er nedslaget max. 80.000 kr.
Er man født i 1948 - 1952 er nedslaget max. 100.000 kr.

Nedslaget gives via forskudsopgørelse/senere årsopgørelse i de år man fylder 64 og 65 år.

Skatteart og grænser:

Bundgrænser for personer - indkomstskat:

389.900 kr. for topskatten på 15%
40.000 kr. (det dobbelte for ægtepar) før positiv kapitalindkomst tillægges topskattegrundlaget.
Bundskat 4,64 % (2011: 3,67%)
Sundhedsbidrag 7 % (2011: 8 %)

Virksomhedsskatteordningen:
Opsparet overskud beskattes med
25%

Selskabsskat:
25%

Småanskaffelser:

Max. 12.300 kr. fuldt fradrag straks, aktivet skal kunne fungere alene.

Sygeforsikring: Arbejdsgivers forsikring af medarbejdere:

Forsikring der dækker udgiften til de p.t. 21 første sygedage for medarbejderen.
Kan kun ydes til virksomheder hvor den maksimale lønudgift i året før tilmelding til ordningen er på 6.895.000 kr.
Præmien er på 0,76% af den aktuelle lønudgift.

Se Bek. nr. 1077 af 25/11/2011
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139304

Forsikring for den selvstændige:

1/1 sats med ret til dagpenge fra 1. sygedag = præmie på 3.048 kr./år
1/1 sats med ret til dagpenge fra 3. sygedag = præmie på 1.971 kr./år
2/3 sats med ret til dagpenge fra 1. sygedag = præmie på 2.032 kr./år
2/3 sats med ret til dagpenge fra 3. sygedag = præmie på 1.314 kr./år
Satserne er gældende fra 1.4.2012.
Præmien er ikke fradragsberettiget.
For en medarbejdende ægtefælle med lønaftale er der fradrag for præmien i virksomheden.

Telefon:

Fri telefon beskattes med 2.500 kr. årligt pr. person, dog nedsat med 25% til 1.875 kr. for ægtefæller, hvor begge har fri telefon. Det er en betingelse for ægtefællerabatten, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst 3.300 kr. (2010-niveau).
For fri telefon gælder desuden, at den skattepligtige værdi på 2.500 kr. pr. person gælder, uanset om arbejdsgiveren fuldstændigt eller op til et vist beløb refunderer den skattepligtiges telefonudgifter eller en procentdel af udgifterne.

Den skattepligtige værdi gælder også, selvom der eventuelt kan være tale om et mindre beløb end 2.500 kr., da den skattepligtige værdi kan dække andet end løbende telefonudgifter.
Den skattepligtige har således ikke mulighed for at fratrække egne udgifter til telefon i den skattepligtige værdi.

Det nævnte grundbeløb vil blive regulereret efter personskattelovens § 20.

Udligningsskat:

På særlig store pensionsudbetalinger, undtagen invalidepension og kapitalpension.
i år 2010 - 2013 på beløb over 362.800 kr. årligt.
Ægtefæller kan overføre ubenyttet bundfradrag på op til 121.000 kr.

2011 = 6%
2012 = 6%
2013 = 6%
2014 = 6%
2015 = 5%
2016 = 4%
2017 = 3%
2018 = 2%
2019 = 1%
2020 = 0%

Begrundelsen er, at fradraget for disse pensioner er sket med høje topskatte- og mellemskatteprocenter.

Virksomheder: Enkeltmandsfirmaer kan drives i Virksomhedsskatteordningen.
Her er der mulighed for opsparing af overskud og større skattefradrag for renteudgifter.

Opsparet overskud beskattes med 25%. Ved senere hævning heraf beskattes dette overskud endeligt.

Der kan overføres andel af årets overskud til medarbejdende ægtefælle. Max. 50% af årets overskud før renter, dog max. 215.500 kr. i 2012.
Der kan alternativt indgås en lønaftale med ægtefællen.

Se på forsiden KUNDEINFO - artiklen Valg af virksomhedsform

Opdateret 17.2.2012 Revisorgruppen Dania fralægger sig ansvar for eventuelle fejl.