'FindUsNow.com'
 

FORSIKRINGER

 
 

De offentligt godkendte revisorer skal via en garantiforsikring være forsikret mod økonomiske krav, som måtte blive en følge af udførelsen af hvervet som godkendt revisor.

Erhvervsstyrelsen fastsætter regler herom, herunder om forsikringens omfang og art samt den tidsmæssige udstrækning.

Er denne forsikring ikke i orden, vil pågældende godkendte revisor straks blive slettet af Revisorregistret.

Revisors forsikringsselskab har pligt til straks at meddele Erhvervsstyrelsen, hvis forsikringen ophører eller udgår.

Medlemmer kan se nærmere herom på Intranettet.